Privacyverklaring

Tentive / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tentive B.V. en Tentive Solutions B.V., hierna te noemen Tentive, waarborgen en respecteren uw privacy en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u uw gegevens toestuurt aan of deelt met één van onze medewerkers of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
• u als zakelijke relatie om deze zakelijke relatie te onderhouden, aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden, of u te benaderen voor events die voor u interessant kunnen zijn. Indien u geen mailings van ons wenst kunt u dit specifiek aangeven (opt-out);
• in geval u kandidaat bent, uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.;
• indien u voor Tentive gaat werken / werkt / heeft gewerkt,
o een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren,
o een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen,
o voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen,
o als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
• van alle zakelijke relaties:
o naam, geslacht, contactgegevens en functie;
• van interim kandidaten, zie contactpersonen plus:
o NAW gegevens, geboortegegevens,
o curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring,
o gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan,
o gegevens over beschikbaarheid en verlof,
o vaardigheden en vakkennis,
o andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• indien u voor Tentive gaat werken / werkt / heeft gewerkt, zie relaties en kandidaten plus:
o nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning,
o overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
• persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
Indien de zakelijke relatie is beëindigd en/of de ‘klantrelatie’ over is, bewaren wij de contactgegevens van deze relaties nog tot 2 jaar na het laatste contact. Indien u niet wilt dat wij uw contactgegevens bewaren dan kunt u dat ten alle tijden aangeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval geanonimiseerd.
• interim kandidaten, indien u (nog) niet voor Tentive heeft gewerkt
Uw bemiddelingsgegevens (NAW gegevens, CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Wij vragen daarvoor expliciet uw toestemming via e-mail. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval geanonimiseerd.
• indien u voor Tentive heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens bewaren wij tot twee jaar na einde dienstverband of inzet.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval geanonimiseerd.
Er zijn wel specifieke wetten die een langere bewaartermijn kunnen voorschrijven. Het gaat dan om de volgende situaties:
o Gegevens uit salarisadministratie die fiscaal van belang zijn: 7 jaar (na uitdiensttreding).
o Loonbelastingverklaringen: 5 jaar (na uitdiensttreding werknemer).
o Kopie identiteitsbewijs: 5 jaar (na uitdiensttreding werknemer).

Uw persoonsgegevens delen
Tentive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, indien dit nodig is ten behoeve van de bemiddeling óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Tentive heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten – inzage en/of wijzigen gegevens
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Tentive of via info@tentive.nl.

Beveiliging
Tentive doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Tentive met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@tentive.nl.

Wijzigingen
Tentive kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op deze website van Tentive.