Gebruikersvoorwaarden

Tentive / Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de website van en e-mailverkeer met Tentive

Inleiding
Deze website (hierna: “deze Website” of “de Website”) wordt beschikbaar gemaakt door Tentive, gevestigd te Breda, hierna te noemen: “Tentive”, onder de navolgende gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”). Indien u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn mede van toepassing op de e-mails inclusief eventuele bijlagen die Tentive u stuurt.

Algemene voorwaarden
Producten en diensten worden aan u geleverd op basis van een overeenkomst met Tentive. Van deze overeenkomst maken de algemene voorwaarden van Tentive een integraal onderdeel uit. Deze overeenkomst geldt in aanvulling op of, indien deze daarvan afwijkt, prevaleert boven deze Gebruiksvoorwaarden. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid van Tentive. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Wijzigingen
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Tentive te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat zij op de Website staan. Het verdient aanbeveling de Website regelmatig te bezoeken, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Informatie
Tentive verstrekt op deze Website informatie aan particulieren (consumenten) en zakelijke partijen (hierna: “de Gebruiker” of “u”) over juridische diensten en andere diensten van Tentive. Deze informatie wordt verstrekt naar beste vermogen en op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Daarnaast biedt Tentive u de mogelijkheid om met Tentive in contact te treden of om zich persoonlijk te laten informeren over haar dienstverlening en aanverwante onderwerpen.

Geen aanbeveling, advies of garantie
De informatie op deze Website betreft geen aanbeveling of advies en is, naar de aard van het gebruikte medium Internet, niet toegesneden op de specifieke omstandigheden van de Gebruiker. Dat geldt ook voor de informatie die Tentive u via e-mail verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Tentive biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, in verband met (de informatie die op) deze Website of (de informatie die) via e-mail aan u beschikbaar wordt gesteld, daaronder mede begrepen de garantie dat deze informatie juist, volledig, niet misleidend en geschikt is voor een bepaald doel, de garantie dat de informatie geen inbreuk maakt of anderszins schadelijk is, of enige garantie ten aanzien van het functioneren van de Website of de beveiliging daarvan. Eventuele acties gebaseerd op deze informatie komen geheel voor eigen rekening en risico.

Aansprakelijkheid
Tentive aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid jegens u of enige derde voor enige schade (daaronder mede begrepen schade door de onmogelijkheid de Website te gebruiken, schade als gevolg van computervirussen aan of onbevoegde toegang tot uw randapparatuur, schade als gevolg van de niet tijdige of onvolledige overbrenging van een verzonden e-mail, gederfde winst of inkomsten, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of enige andere schade) samenhangend met (het gebruik van informatie op) deze Website of (in) door Tentive verzonden e-mails, behoudens voor zover die aansprakelijkheid op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.

Hyperlinks
Daar waar op de Website of in e-mails door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Tentive de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico en Tentive wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Tentive controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Voorbehoud rechten
Tentive behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten of andere intellectuele eigendomsrechten) voor met betrekking tot de Website en de daarop beschikbaar gestelde informatie, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Openbaarmaking, verveelvoudiging, of enige andere vorm van commercieel (her)gebruik van (onderdelen van) de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tentive is verboden. Het voorgaande geldt nadrukkelijk ook voor de informatie die via e-mail door Tentive beschikbaar is gesteld.

Doeleinden
U mag de Website en de informatie op de Website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan enige actie te ondernemen die de beveiliging van de Website ondermijnt, de toegang tot de Website verhindert, anderszins schade aan de Website of de informatie daarop toebrengt of schade toebrengt aan andere gebruikers van deze Website. U mag niets aan de Website toevoegen of anderszins de informatie op de Website wijzigen. U mag de Website of de informatie niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de rechten van anderen.

Vertrouwelijkheid
Door u via de Website of per e-mail aan Tentive verzonden informatie wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft. Tentive wijst u erop dat zij uw persoonsgegevens verwerkt als u gebruik maakt van de Website of via e-mail met Tentive communiceert. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Tentive Privacyverklaring van toepassing.

Geschillen
Op deze Gebruiksvoorwaarden en op elk geschil verband houdende met of voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze Website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Contact
Indien u een vraag, verzoek of suggestie heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@tentive.nl